Behandelingen

Wassen Knippen Fohnen Dames
€ 49,95
€ 43,50 Student
Wassen Knippen Stylen Heren
€ 33,50
€ 30,50 Student
Kleuren

Uitgroeikleuring v.a. € 49,50
Folies bijwerken v.a. € 60,00
Folies half hoofd v.a. € 70,00
Folies heel hoofd v.a. € 94,50
Ontkleuring v.a. € 55,00
Kinderen knippen
 € 19,50 -  0 t/m 2j 
 € 25,00 -  3 t/m 5j
 € 28,50 -  6 t/m 10j 
 € 30,00 -  11 t/m 16j