Behandelingen

Wassen Knippen Fohnen Dames
€ 48,50
€ 42,50 Student
Wassen Knippen Stylen Heren
€ 32,50
€ 29,50 Student
Kleuren

Uitgroeikleuring v.a. € 47,-
Folies bijwerken v.a. € 54,50
Folies half hoofd v.a. € 64,50
Folies heel hoofd v.a. € 86,50
Ontkleuring v.a. € 46,50
Kinderen knippen
 € 19,50 -  0 t/m 2j 
 € 25,00 -  3 t/m 6j 
 € 28,50 -  7 t/m 10j 
 € 30,00 -  11 t/m 16j